ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನ್ನದ ಬಟ್ಟಲು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ? ಅಂತಹ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

https://career.kannadareview.com/%e0%b2%b8%e0%b2%be%e0%b2%ae%e0%b2%be%e0%b2%a8%e0%b3%8d%e0%b2%af-%e0%b2%9c%e0%b3%8d%e0%b2%9e%e0%b2%be%e0%b2%a8%e0%b2%a6-%e0%b2%aa%e0%b3%8d%e0%b2%b0%e0%b2%b6%e0%b3%8d%e0%b2%a8%e0%b3%86%e0%b2%97%e0%b2%b3/

GK ಟಾಪ್ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ವಿಷಯದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಶನದ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ … Read more

error: Content is protected !!
LIC IPO for policyholders: ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾಂದಿ Mudra card apply online : ಮುದ್ರಾ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂದರೇನು ? ICSE Term-2 Exam 2022 :ICSE ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಟರ್ಮ್ 2 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು Bank of India Recruitment 2022 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ Job loss insurance cover: ಈ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ